Pahar gradat

20701-20704

Cod Denumire produs Ambalaj
2.0701 Pahar gradat 300 ml unitar
2.0702 Pahar gradat 600 ml unitar
2.0703 Pahar gradat 1500 ml unitar
2.0704 Pahar gradat 1900 ml unitar